ارزیابی کار و زمان – دستورالعمل پروژه مطالعه روش‌ها

ارزیابی کار و زمان – دستورالعمل پروژه مطالعه روش‌ها

به مهلت تحویل موجود در فایل توجه نمایید.