طرح‌ریزی واحدهای صنعتی – زمان‌بندی ارائه

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی – زمان‌بندی ارائه پروژه پایانی

مهلت تحویل: ۴ تیر
موعد ارائه: ۶ تیر بر اساس زمان‌بندی (حضور دانشجویان الزامی می‌باشد.)