برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره ۱

برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره یک