۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره ۱

۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره یک