۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره ۲

۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره دو