۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره ۳

۹۵۲ برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۲ – تکلیف شماره سه