۹۸۱ تحقیق در عملیات ۱ – تکلیف شماره ۲

۹۸۱ تحقیق در عملیات ۱ – تکلیف شماره یک

مهلت تحویل: یک‌شنبه ۲۴ آذر ۹۸