۹۸۱ مدیریت و کنترل پروژه – دستورالعمل انجام پروژه

مدیریت و کنترل پروژه – دستورالعمل انجام پروژه

مهلت تحویل: یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ ارائه حضوری: سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ طبق زمان‌بندی